โครงการ ELA Leadership & Growth Mindset 2024

กิจกรรม ELA Leadership & Growth Mindset 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม MINI IDC อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ Seree Grand Resort