สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai for Business Communication

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อย่อ(ไทย) :  ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (Thai for Business Communication)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.A. (Thai for Business Communication)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. กองบรรณาธิการ
 2. ประชาสัมพันธ์
 3. ผู้สื่อข่าว/นักข่าว
 4. ผู้ประกาศ
 5. นักจัดรายการวิทยุ
 6. ธุรการ
 7. เลขานุการ
 8. ครู/อาจารย์ภาษาไทย
 9. นักเขียนบทภาพยนตร์/บทละคร/บทโทรทัศน์
 10. นักเขียนคอลัมน์
 11. นักเขียนสารคดี
 12. นักวิชาการ ฯลฯ

 

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เพื่อนำความรู้ความสามารถทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ไปประกอบอาชีพได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม
 3. เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร