สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. นักพัฒนาหลักสูตร
  3. นักการศึกษา
  4. นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะระดับสูงในการจัดการด้านหลักสูตรและการสอน สามารถทำการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยใน การแก้ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้ รวมทั้งมุ่งให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

  1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ไปใช้และพัฒนาครู บุคลากร และชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ สอดคลอ้งสังคมพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่21และพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร