หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อย่อ(ไทย) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Grad.Dip (Teaching Profession)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครู
  2. นักวิชาการ
  3. บุคลากรทางการศึกษา

 

ปรัชญาของหลักสูตร

รู้คิด รู้ธรรม นำสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครูปรัชญาการศึกษาการพัฒนา หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การจัดการช้นเรียน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมสำหรับครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การประกันคุณภาพ การศึกษา จิตวิทยาสำหรับครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาและ ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีคุณภาพ
  2. เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถในการเป็นครูมืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในความเป็นครู
  3. เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากำหนด

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร