คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา กรรมการ
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เลขานุการ
เจ้าหน้าที่เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ