ผลงานนักศึกษา

ปีการศึกษา 2564-2565

ดร.สุกรี แวมูซอ  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้ดำรงตำแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ดร.ธัญชนก บรรยง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ปีการศึกษา 2563

นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ประจำปีการศึกษา 2563

นางเรวดี สุขชุม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวนูเรีย อาแว นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เข้าร่วมการสัมมนาปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร นางสาวอชิรญาณ์ คงสุวรรณ นางสาวสุภัทรชริฎา คังคะมณี และนายณฤพล ตั้งรัตนไพบูลย์์

สมาชิกทีม “Pop music” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ในการส่งผลงานประกวดร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทขับร้อง ประสานเสียง เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี

ปีการศึกษา 2562

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด HU FRESHE 2019 นางสาวหยาดฝน เสียมไหม

โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (HU FRESHY CONTEST 2019) วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด HU FRESHE 2019 นายนันทพัฒน์ นิลมณี

โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (HU FRESHY CONTEST 2019) วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รางวัลการเขียนผลงานสร้างสรรค์ นางสาวสุไรดา หนิสอ รหัสนักศึกษา

โครงการค่ายเยาวชน สันติศึกษา ร่วมกับสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 19-21 มิ.ย. 2562 ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นางสาวนูเรีย อาแว

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รางวัลขวัญใจ HU นางสาวจันทร์จิรา วงศ์สุวรรณ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รางวัลนักศึกษาวิทยานิพนธ์นิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นางมัสนะห์ สารี

นักศึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ปีการศึกษา 2558

น.ส.นูเรีย อาแว และ น.ส.อามีน๊ะ บากา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 จัดโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นางสาวเสาวภาคย์ ทิพย์สงคราม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่

ปีการศึกษา 2557

นางสาวอนัญลักษณ์ หอมพรหม นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการ PSU ลูกทุ่งคอนเทส 2014 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นางสาวอนัญลักษณ์ หอมพรหม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรายการ ไดอาน่าลูกทุ่งฟรีสไตล์ ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่

นางสาวเครือทิพย์ กระจ่างโพธ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ผ่านเข้ารอบ Blind Audition ในการแข่งขันรายการ The Voice Thailand # 3

นางสาวอนัญลักษณ์ หอมพรหม นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 1,000,000 บาท ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ทางช่อง 7 สี

นายสมบูรณ์ อาจาริยะ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The Drum Competition of Thailand #overdrive DRUM FACTการประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

นายบัณฑิต มากศักดาหาญ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี การประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2556

นางสาวเคลือทิพย์ กระจ่างโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พร้อมโล่ จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้ ในการประกวดประเภทขับร้องเดี่ยว ระดับอุดมศึกษา "ร้องเพลงคำพ่อสอน ให้ดังทั่วทั้งแผ่นดิน เพื่อสันติสุขชายแดนใต้" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556

นายบัณฑิต มากศักดาหาญ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

นางสาวเคลือทิพย์ กระจ่างโพธ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ผ่านเข้ารอบ Blind Audition ในรายการ The Voice Thailand Season 3

ปีการศึกษา 2555

นายวรัณกร พันภะฤทธิ์ นักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ได้รับรางวัล 12 ดาวเด่นรอบรั้วมหาวิทยาลัย ปี 2555 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

นางสาวสุทธิดา อินเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคำขวัญศิลปวํฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี

นางสาวเครือทิพย์ กระจ่างโพธ นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงแชมป์ ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประเภทหญิง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

ปีการศึกษา 2554

นาย สมบูรณ์ อาจาริยะ (กอล์ฟ) นักศึกษาดนตรีสมัยนิยม ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

1. แชมป์ การตีกลองในรายการ BRASS AND PERCUSSION INDIVIDUAL CONTEST 2011 2. แชมป์การตีกลองในรายการ YAMAHA DRUM COMPETITION 2009

นายบัณฑิต มากศักดาหาญ

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ลูกทุ่งทักษิณ (ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป) ในงานทักษิณวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนักร้องชาย โครงการนิทรรศการบริหารธุรกิจและสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555

นายธีรวัฒน์ บุญช่วย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ
นางสาวทัศนีย์ ต่วนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลการประกวด Clip Video หัวข้อ Microsoft Office กับชีวิตประจำวัน ในการแข่งขันโครงการ Microsoft Office Specialist Olympic 2010

นายบัณฑิต มากศักดาหาญ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปะศาสตร์
นางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปีการศึกษา 2553

นักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเยาวชน ร้อมด้วยรางวัลมือกีตาร์และรางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน SBPAC MUSIC CHAMPIONSHIP THE BAND CONTEST ครั้งที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

ปีการศึกษา 2549-2550

คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการ HSBC Young Entrepeneur 2006-2007