หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education Curriculum

 

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้านคุณธรรมและคุณค่า

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เพื่อสร้างเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้นเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลแก่ผู้เรียน
  2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียน
  3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
  4. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด ภาษาและมนุษย์สัมพันธ์แก่ผู้เรียน
  5. เพื่อบูรณาการวิธีการเรียนรู้ ค้นหาองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมแก่ผู้เรียน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร