สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Education  Program  in  Guidance and Counseling Psychology

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Education (Guidance and Counseling Psychology)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Ed. (Guidance and Counseling Psychology)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

กลุ่มวิชาเอก จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

 1. ครูโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน
 2. นักจิตวิทยาแนะแนว
 3. นักจิตวิทยาโรงเรียน
 4. นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 5. บุคลากรทางการศึกษา
 6. นักวิชาการการศึกษา

กลุ่มวิชาโท สุขศึกษา

 1. ครูโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน
 2. นักวิชาการสุขศึกษา
 3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 4. พนักงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
 5. ประกอบอาชีพอิสระ

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ และทักษะการแนะแนว การให้คำปรึกษา และสุขศึกษา สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย มีเจตคตที่ดี มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการแนะแนว การให้คำปรึกษา และสุขศึกษา พร้อมทั้งประยุกต์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในบริบทของสังคมไทย 
 2. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการแนะแนว การให้คำปรึกษา และสุขศึกษา มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 
 3. มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น รับฟังปัญหาของบุคคล และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี 
 4. มีวุฒิทางอารมณ์ มีจิตบริการ มีภาวะผู้นำ มีความเสียสละ และความทุ่มเทในการทำงานบริการ 
 5. มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนางานด้าน การแนะแนว การให้คำปรึกษา และสุขศึกษา