สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Masterof Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารการศึกษา
  2. พนักงานในองค์กรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  3. พนักงานในภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าการบริหารจัดการเป็นมรรควิธีหลักที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของสังคม และนำสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายอย่างดี จึงต้องสร้างผู้นำทางการศึกษามืออาชีพ อาทิเช่น หัวหน้าสถานศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ เป็นต้นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การบริหารงานสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริการจัดการที่เป็นประโยชน์และหรือปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาบุคคลองค์การ ชุมชม สังคมและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ให้สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมพัฒนาไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสเปลี่ยนแปลงของโลก

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร