คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

ดร.อริสรา  บุญรัตน์

ตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาตร์และศิลปศาสตร์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200300 ต่อ 131

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญ แสงดวงแข

วุฒิการศึกษา
กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม

วุฒิการศึกษา
ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปกร

 

สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

วุฒิการศึกษา
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม.สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัมหิดล
ศป.บ. สาขาดุริยางค์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์อนุชิต โหรารัตน์

วุฒิการศึกษา
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์) มศว.ประสานมิตร
ศศ.ม.สาขาดนตรีศึกษา (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร แฉล้ม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ

วุฒิการศึกษา
สม.ม. (สังคมวิทยา), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการพัฒนา)

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง

วุฒิการศึกษา
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏสงขลา
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-วิชาเอกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา-ระดับปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช