คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

LAMPS by HATYAI U. หลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรการเรียนรู้วิชาเฉพาะทาง ด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ การคิด และกีฬา ซึ่งได้ต่อยอดมาจาก สถาบันดนตรี Pop Music Academy มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-200300

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

ประกาศ ปรับเปลี่ยนการแต่งกายของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
📣📣 ประชาสัมพันธ์ การติดต่อคุรุสภาส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

EVENT


กิจกรรมร้อยดวงใจ ครูของครู ฅนปั้นดิน ปีที่ 6 ในวันที่ 5 กันยายน 2567 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 – 11.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
จัดอบรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบ AUN-QA
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง U301 อาคาร U-Plaza

ประมวลภาพกิจกรรม


โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สป.อว. หลักสูตร ‘การพัฒนานวัตกรครูบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น‘ รุ่นที่ 2 (องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สป.อว. หลักสูตร ‘การพัฒนานวัตกรครูบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น‘ รุ่นที่ 2
โครงการสัมมนาครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 7
โครงการสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร “เสวนาผู้บริหารต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา“

คณะผู้บริหาร


แกลลอรี่