คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

LAMPS by HATYAI U. หลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรการเรียนรู้วิชาเฉพาะทาง ด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ การคิด และกีฬา ซึ่งได้ต่อยอดมาจาก สถาบันดนตรี Pop Music Academy มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-200300

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์กำหนดการขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566
📣📣 ประชาสัมพันธ์ การติดต่อคุรุสภาส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

EVENT


จัดอบรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบ AUN-QA
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง U301 อาคาร U-Plaza
จัดอบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes-Based Education (OBE)
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง U301 อาคาร U-Plaza

ประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-3

 สำหรับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาร่วมพัฒนา วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. ห้องประชุมออนไลน์ zoom meeting

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 7

ประมวลภาพกิจกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2567
อบรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบ AUN-QA
อบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes-Based Education (OBE)

คณะผู้บริหาร


แกลลอรี่