ผลงานอาจารย์

ปีการศึกษา 2567

ดร.สุมนฑา วงศ์งาม

สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2567

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ โครงการรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูในภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม

อาจารย์ยุวัลดา  ชูรักษ์

สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2567

ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

อาจารย์วินิดา  หมัดเบ็ญหมาน

สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2567

ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ปีการศึกษา 2566

ดร.ชุติมา  ทัศโร

สาขาวิชาหลักสูตรแลการสอน  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2566

จากทุน KM ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในหัวข้อ ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์: การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชาวอีสานข้ามแดนในพื้นที่ชายแดนใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

สาขาวิชาหลักสูตรแลการสอน  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565

จากกรุงเทพฯ: บพท. ในหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนริมฟ้าริมเล นครสโตยมำบังสการา

ดร.ชุติมา  ทัศโร

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565

จากกรุงเทพฯ: บพท. ในหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนริมฟ้าริมเล นครสโตยมำบังสการา

อาจารย์สายสุดา  สุขแสง

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในหัวข้อ โครงการการจัดการความรู้การปลูกพืชใบพลูและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับอาชีพ จากรากเหง้าสู่ทางเลือกใหม่ของกลุ่มปลูกพลูอย่างยั่งยืน : ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อาจารย์ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในหัวข้อ โครงการ การจัดการความรู้กระบวนการผลิตลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา 2564

ดร.เชาวนี แก้วมโน ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการระดับผู้บริหาร” ปีการศึกษา 2564

จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.)

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิชญา สุวรรณโน ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

อาจารย์พล เหลืองรังษี ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ทำหน้าที่แทน กกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

สาขาวิชาหลักสูตรแลการสอน  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อ  การพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในโรงเรียนเอกชนสามัญสอนศาสนาอิสลาม เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้

จากสภาการศึกษา ในหัวข้อ โครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะเป็นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.  สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ในหัวข้อ การอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำว่าวควายอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จังหวัดสตูล

ปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ "การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา : กรณีศึกษา บ้านช่องฟืนเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ"

อาจารย์สายสุดา สุขแสง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ "การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา : กรณีศึกษา บ้านช่องฟืนเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ"

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ การจัดการความรู้บริการ "การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"