สารจากคณบดี

 ดร.อริสรา บุญรัตน์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

"คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาวิชาชีพครู มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณสมบัติสำคัญ คือ “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” มุ่งสร้างบัณฑิตครูมืออาชีพ ที่มีการอบรมบ่มนิสัย ปลุกปั้นให้นักศึกษามีความเฉลียวฉลาด เพื่อสู่ความเป็นเลิศของการเป็นครูผู้สอนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู รวมถึงการค้นคว้าวิจัยด้านวิชาชีพครูและบริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ"