คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ดร.อริสรา บุญรัตน์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์พรเพ็ญ อำนวยกิจ
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุวรรณโน
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์วิมล  งามยิ่งยวด
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
รองผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.ชุติมา ทัศโร
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์กฤษฎา มงคลศรี
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

อาจารย์เจรจา บุญวรรณโณ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

อาจารย์พงษ์สกร รัตนภัทรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ณัฐกา นาเลื่อน
หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ศิริภา จันทร์เกิ้อ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์กุลนาถ  สิรินาราภัทร
หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
เลขานุการคณะ