สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Education (Social Studies)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Ed. (Social Studies)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. นักวิชาการด้านการศึกษา
  3. รับราชการตำแหน่งอื่นๆตามที่ กพ.ประกาศรับ
  4. นักวิจัยทางการศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัย
  5. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  6. ประกอบอาชีพอิสระ
  7. อาชีพอื่นๆ

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีทักษะแห่งวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีทักษะและกระบวนการคิด สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกลักษณะแห่งความเป็นครูที่ดี และมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างยั่งยืนและแสดงออกอย่างมีจิตสำนึก
  2. รอบรู้และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี วิธีการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเสริม สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีและมีทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมศึกษาเพื่อใช้ถ่ายทอด บูรณาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ศาสตร์ด้านการสอนสังคมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูที่มีคุณภาพของสังคม

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร