สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ชื่อ-สกุล อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
ตำแหน่ง เลขานุการคณะ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 358
อีเมล rungthip@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุภาวดี ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์บริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 632
อีเมล supavadee_t@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี ทษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ชื่อ-สกุล นางพิไลพร เกษตรสมบูรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 661
อีเมล pilaiporn@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อ-สกุล นางสาวมาริษา สรายุทธพิสัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 131, 384
อีเมล marisa.sa@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุวดี ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 358, 662
อีเมล Katewadee@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี นบ.(นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ-สกุล นางสาวทิพย์สุดา พันบล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 384, 358
อีเมล Thipsuda@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. (การประถมศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ-สกุล อาจารย์เชษฎา  ดำเกลี้ยง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 384, 632
อีเมล chatsada@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริญญาตรี ศป.บ. (นาฏยรังสรรค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชื่อ-สกุล นางสาววันวิสาข์  แก้วมี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 358
อีเมล wanwisa.k@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษา ศษ.บ (การประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยหาดใหญ่