สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ชื่อ-สกุล อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์
ตำแหน่ง เลขานุการคณะ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 358
อีเมล rungthip@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อ-สกุล นางสาวมาริษา สรายุทธพิสัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 131, 384
อีเมล marisa.sa@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ-สกุล นางสาวทิพย์สุดา พันบล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 384, 358
อีเมล Thipsuda@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. (การประถมศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ-สกุล อาจารย์เชษฎา  ดำเกลี้ยง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 384, 632
อีเมล chatsada@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริญญาตรี ศป.บ. (นาฏยรังสรรค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชื่อ-สกุล นางสาววันวิสาข์  แก้วมี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200-300 ต่อ 358
อีเมล wanwisa.k@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษา ศษ.บ (การประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยหาดใหญ่