สาขาวิชาการประถมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Elementary Education

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Ed. (Elementary Education)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
 2. ครูแนะแนวในระดับเด็กประถมศึกษา
 3. นักวิชาการทางการศึกษา
 4. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยทางการศึกษา
 5. บุคลากรทางการศึกษา
 6. พี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างครูประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ และเก่งการสอน การผลิตสื่อการสอนและการดูแลผู้เรียน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกัลยาณมิตร และมีบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครูวิชาชีพ
 2. มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ในศาสตร์การประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ มีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิด ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
 3. มีทักษะและประสบการณ์ในการสอนแบบบูรณาการ โดยสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ และศิลป์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยง ความรู้และปรับตัวสู่ความเป็นสากลได้
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การประมวลผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 5. มีความสามารถในการแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ พหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร