ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
(Faculty of Education and Liberal Arts)

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ] อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

เบอร์โทรศัพท์

▪ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0-7420-0300 ต่อ 352
▪ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 0-7420-0300 ต่อ 356, 361
▪ สาขาวิชาภาษาไทย 0-7420-0300 ต่อ 356, 361
▪ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 0-7420-0300 ต่อ 353, 219
▪ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0-7420-0300 ต่อ 132
▪สาขาวิชาการประถมศึกษา 0-7420-0300 ต่อ 360
▪ สาขาวิชาสังคมศึกษา 0-7420-0300 ต่อ 215
▪ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0-7420-0300 ต่อ 633,632
▪ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) 0-7420-0300 ต่อ 662
▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 0-7420-0300 ต่อ 357,384
▪ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) 0-7420-0300 ต่อ 661
▪ สำนักงานเลขานุการคณะ 0-7420-0300 ต่อ 358

โทรสาร: 0-7420-0354
อีเมล: edu@hu.ac.th
Facebook : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋