ประวัติคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นโดย สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการประชุมสภาครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 และได้รับอนุมัติการเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) โดยคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2544 มีมติเห็นชอบการเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี ต่อเนื่อง) ภาคปกติและภาคสมทบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เริ่มดำเนินการตามภารกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยเปิดรับและสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นรุ่นแรก ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 43 คน ต้นปีการศึกษา 2551 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้โอนย้ายการดำเนินงานไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน คงเหลือสาขาวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งสอนวิชาพื้นฐานให้แก่ นัักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยเน้นคุณลักษณะบัณฑิตที่เก่ง ดี มีความสุข

ปีการศึกษา 2552 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2552 มีนักศึกษาในสังกัดจำนวน 22 คน ปีการศึกษา 2553 เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC) และสถาบันดนตรีป๊อบ มิวสิค อคาเดมี่ ได้เปิดทำการสอน เมื่อเดือนสิงหาคม สอนดนตรีประเภท เปียโน ไวโอลิน ขับร้อง คีย์บอร์ด กีตาร์เบส กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์โปร่ง กลองชุด เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง ทฤษฎีดนตรี สถาบันดนตรี มีเป้าหมายในการที่จะสร้างสรรค์ทักษะด้านดนตรีแก่นักเรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพการสอนเป็นสำคัญ โดยมีห้องสอนดนตรีที่ทันสมัย และเครื่องดนตรีคุณภาพที่ครบครัน เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ซึ่งสถาบันดนตรี ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันดนตรี ป๊อบ มิวสิค อคาเดมี่ โดยได้รับความควบคุมจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สถาบันดนตรีป๊อบ มิวสิค อคาเดมี่ เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านดนตรี โดยมีวิธีการสอนอย่างใกล้ชิด เน้นให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา ตามศักยภาพภายใต้แนวคิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียทางด้านดนตรี ประโยชน์ที่ได้รับคือ ความอดทน ความรับผิดชอบ รู้จักแบ่งเวลา ฝึกสมาธิ มีบุคลิกภาพที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออกอย่างมีอิสระและเหมาะสม

ในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (Society Development) เปิดสาขาวิชาครู ภาษาไทย

ในปี 2558 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภามาหวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่3 /2558 ให้เปลี่ยนเป็น คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน2558 เป็นต้นมา

ในปี 2560 ได้เปิดสาขาครูอีก 2 สาขาคือ สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาไทยในอนาคต

ในปี 2566 ได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา (ครูแนะแนวและให้คำปรึกษา)