วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นคณะที่มีชื่อเสียงด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ของประเทศ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพ วิจัยและบริการวิชาการรับใช้สังคมหวงแหนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ตราประจำคณะ