อบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

อบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง U301 อาคาร U-Plaza โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ ไวชมภู บรรณาธิการวารสารทัศนมิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่