ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 2 ในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสงขลา