โครงการสัมมนาคุณธรรม และจริยธรรม “ครูแบบไหน สร้างเด็กที่อยู่เองได้ โตเองเป็น”

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการสัมมนาคุณธรรม และจริยธรรม “ ครูแบบไหน สร้างเด็กที่อยู่เองได้ โตเองเป็น” วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยากรโดย พญ. จุฑามาศ วรโชติกำจร นางประสานทอง จันทมณี และ อาจารย์ธรรมรักษ์ เที่ยงธรรม