จัดอบรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบ AUN-QA

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดอบรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบ AUN-QA วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง U301 อาคาร U-Plaza วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา แดงสุวรรณ