จัดอบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes-Based Education (OBE)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดอบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes-Based Education (OBE) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง U301 อาคาร U-Plaza วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ ไวชมภู