โครงการ “สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน”

ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมโครงการ “สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน”