ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 ได้รับผลประเมินเท่ากับ 4.65 ระดับดีมาก