โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่