ข้อมูลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์

ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัย 2562

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

+ ทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก ปี 2562
การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ "การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา : กรณีศึกษา บ้านช่องฟืนเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ"
+ ทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก ปี 2562
การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ การจัดการความรู้บริการ "การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"


ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัย 2561

+ ทุนสนับสนุนวิจัย ปี 2561
"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน" การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
+ ทุนสนับสนุนวิจัย ปี 2561
ปัจจัยที่ส่งผลการเลือกศึกษาต่อระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัย 2560

+ ทุนสนับสนุนวิจัย ปี 2560
"การสังเคราะห์งานวิจัยด้านวิธีการวิจัยในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
+ ทุนสนับสนุนวิจัย ปี 2560
"การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา" การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัย 2558

+ ทุนสนับสนุนวิจัย ปี 2558
"องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา" การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
+ ทุนสนับสนุนวิจัย ปี 2558
"การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


+ ทุนภายนอก ปี 2557
+ ทุนภายนอก ปี 2557
+ ทุนภายนอก ปี 2556
+ ทุนภายนอก ปี 2555
+ ทุนภายนอก ปี 2554
+ ทุนภายนอก ปี 2553


ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

+ ทุนภายใน ปี 2557
+ ทุนภายใน ปี 2557
+ ทุนภายใน ปี 2556
+ ทุนภายใน ปี 2555
+ ทุนภายใน ปี 2554
+ ทุนภายใน ปี 2553 (ไม่มีผู้ขอทุน)
+ ทุนภายใน ปี 2552


งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2557
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2557
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2556
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2555
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2554
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2553