ผลงานอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิชญา สุวรรณโน ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย


อาจารย์พล เหลืองรังษี ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ทำหน้าที่แทน กกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


ปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ "การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา : กรณีศึกษา บ้านช่องฟืนเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ"


อาจารย์สายสุดา สุขแสง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ "การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา : กรณีศึกษา บ้านช่องฟืนเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ"


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ การจัดการความรู้บริการ "การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"


ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน"

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


อาจารย์พล เหลืองรังษี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "ปัจจัยที่ส่งผลการเลือกศึกษาต่อระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ปีการศึกษา 2560

ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


อาจารย์อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "การสังเคราะห์งานวิจัยด้านวิธีการวิจัยในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "เดิน : วิ่ง เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ # 5"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ดร.อริสรา บุญรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


อาจารย์ณัฐกา นาเลื่อน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทความวิจัย "องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


อาจารย์สายสุดา สุขแสง คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทความวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทความวิจัย "บทบาทและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทความวิจัย "การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ปีการศึกษา 2557

อาจารย์อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

- บทความวิจัย "รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่"

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- บทความวิจัย "รางวัลซีไรต์ของประเทศไทย เรื่องก่อกองทราย"

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2557


อาจารย์พิชญา สุวรรณโน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทความวิจัย "ความสามารถด้านการเขียนกวีนิพนธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา"

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทความวิจัย "คนโลกมืด : การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน"

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ปีการศึกษา 2556

ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา" การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5


อาจารย์พล เหลืองรังษี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "การศึกษาตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5


อาจารย์ปัญจา ชูช่วย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วิจัย "ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าทำงานในสถานประกอบการตามทัศนคติของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา" การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5


อาจารย์อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

- วิจัย "พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่" การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5

- วิจัย "พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏภูก็ต


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

- วิจัย "สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556" การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ

- วิจัย "การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556" การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ


ปีการศึกษา 2555

ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความระดับประชาชน หัวข้อ "สิ่งดีๆที่บ้านเรา" ของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงศึกษาธิการ


อาจารย์ปัญจา ชูช่วย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย ของเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา