หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ed.D. (Educational Administration)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารระดับสูงสาหรับองค์การทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการ
3. ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่าการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องสร้างผู้นาระดับสูงสาหรับสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิด มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาสถานศึกษา องค์การ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1.เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ที่มีความสามารถในงานวิชาการและงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการศึกษา มีภาวะผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีทักษะทางปัญญา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหารองค์การทางการศึกษา อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการกาลังคนในระดับสูงทางด้านการบริหารการศึกษา