หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai for Business Communication


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (Thai for Business Communication)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.A. (Thai for Business Communication)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. กองบรรณาธิการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ผู้สื่อข่าว/นักข่าว
4. ผู้ประกาศ
5. นักจัดรายการวิทยุ
6. ธุรการ
7. เลขานุการ
8. ครู/อาจารย์ภาษาไทย
9. นักเขียนบทภาพยนตร์/บทละคร/บทโทรทัศน์
10. นักเขียนคอลัมน์
11. นักเขียนสารคด
12. นักวิชาการ ฯลฯ


ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เพื่อนำความรู้ความสามารถทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ไปประกอบอาชีพได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม

3. เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ และประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ