หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Elementary Education


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Ed. (Elementary Education)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. ครูแนะแนวในระดับเด็กประถมศึกษา
3. นักวิชาการทางการศึกษา
4. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยทางการศึกษา
5. บุคลากรทางการศึกษา
6. พี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างครูประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ และเก่งการสอน การผลิตสื่อการสอนและการดูแลผู้เรียน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. มมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกัลยาณมิตร และมีบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครูวิชาชีพ

2. มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ในศาสตร์การประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบมีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิด ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

3. มีทักษะและประสบการณ์ในการสอนแบบบูรณาการ โดยสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ และศิลป์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยง ความรู้และปรับตัวสู่ความเป็นสากลได้

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การประมวลผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

5. มีความสามารถในการแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ พหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน