หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Popular Music


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสมัยนิยม)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศศ.บ. (ดนตรีสมัยนิยม)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (Popular Music)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.A. (Popular Music)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ศิลปิน นักร้อง
2. นักดนตรีอาชีพ
3. นักแต่งเพลง
4. ผู้จัดการวงดนตรี
5. ผู้ควบคุมการผลิตผลงานเพลง (Producer)
6. ผู้ควบคุมระบบเสียงในห้องบันทึกเสียง (Sound Engineer)
7. นักธุรกิจทางด้านดนตรี เช่น ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี ธุรกิจค่ายเพลง เป็นต้น
8. ครู อาจารย์สอนดนตรี
9. นักวิชาการ/วิทยากรทางดนตรี
10. นักเขียนและวิจารณ์ดนตรี


ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านดนตรี สามารถบรรเลงเครื่องดนตรี ขับร้อง ประพันธ์เพลงได้ตามมาตรฐานสากลโดยเน้นดนตรีสมัยนิยม รวมทั้งนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ และประกอบอาชีพด้านดนตรีอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมีความเจริญงอกงามทุกด้าน รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ ทั้งยังบริหารจัดการงานด้านดนตรีได้อย่างมืออาชีพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพทางด้านดนตรีไปประกอบอาชีพและ ประยุกต์ความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาวงการดนตรี ให้มีมาตรฐานระดับสากล

2. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญาในการดำรงชีวิต

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ