หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร
ชื่อย่อ(ไทย) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Grad.Dip (Teaching Profession)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครู
2. นักวิชาการ
3. บุคลากรทางการศึกษา


ปรัชญาของหลักสูตร

รู้คิด รู้ธรรม นำสู่ความเป็นครูมืออาชีพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครูปรัชญาการศึกษาการพัฒนา หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การจัดการช้นเรียน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมสำหรับครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การประกันคุณภาพ การศึกษา จิตวิทยาสำหรับครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาและ ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีคุณภาพ

2. เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถในการเป็นครูมืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในความเป็นครู

3. เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากำหนด