ติดต่อคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
(Faculty of Education and Liberal Arts)

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์

+ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0-7420-0300 ต่อ 352
+ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 0-7420-0300 ต่อ 356, 361
+ สาขาวิชาภาษาไทย 0-7420-0300 ต่อ 356, 361
+ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 0-7420-0300 ต่อ 353,219
+ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 0-7420-0300 ต่อ 352
+ สาขาวิชาการประถมศึกษา 0-7420-0300 ต่อ 360
+ สาขาวิชาสังคมศึกษา 0-7420-0300 ต่อ 215
+ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0-7420-0300 ต่อ 360
+ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0-7420-0300 ต่อ 633,632
+ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) 0-7420-0300 ต่อ 662
+ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 0-7420-0300 ต่อ 357,384
+ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) 0-7420-0300 ต่อ 661
+ สำนักงานเลขานุการคณะ 0-7420-0300 ต่อ 358


โทรสาร: 0-7420-0354
อีเมล: edu@hu.ac.th