สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ชื่อ-สกุล อาจารย์สายสุดา สุขแสง
ตำแหน่ง อาจารย์บริหาร, เลขานุการคณะ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200357
อีเมล saisuda@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท ศน.ม. (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ชื่อ-สกุล นางสาวกัลยา เบ็นดุสะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200358
อีเมล kanlaya_b@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2551


ชื่อ-สกุล นางพิไลพร เกษตรสมบูรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200662
อีเมล pilaiporn@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ชื่อ-สกุล อาจารย์สุภาวดี ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะ, เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200632
อีเมล supavadee_t@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี ทษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้


ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ มีสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200384
อีเมล waraporn_m@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ชื่อ-สกุล นางสาวตาณิชา มะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ - เลขานุการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เบอร์โทร 074-200384
อีเมล tanisha@hu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ