ศึกษาดูงานในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์สู่ความเป็นครูวิชาชีพ ครั้งที่ 3

อาจารย์และนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย และ สาขาสังคมศึกษา ศึกษาดูงานในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์สู่ความเป็นครูวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ณโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง