ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)

ครูนักจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง​