สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มอบเครื่องดนตรีเมโลเดียน

พร้อมสอนทักษะการเป่าเมโลเดียนรูปแบบ "Play By Ear" ให้กับนักเรียนพิการทางสายตา ​
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่​