เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา

1. โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
2. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
3. โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
4. โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
5. โรงเรียนระโนด
6. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
8. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
9. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
10. โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
11. โรงเรียนมหาวชิราวุธ
12. โรงเรียนกำแพงวิทยา
13. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
14. โรงเรียนตะโหมด
15. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
16. โรงเรียนนราธิวาส
17. โรงเรียนวรนารีเฉลิม
18. โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
19. โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
20. โรงเรียนทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
21. โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
22. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
23. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
24. โรงเรียนควนเนียงวิทยา
25. โรงเรียนรัตนพลวิทยา
26. โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
27. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
28. โรงเรียนควนโดนวิทยา
29. โรงเรียนเขาชัยสน
30. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
31. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
32. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา