คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


อาจารย์พรเพ็ญ อำนวยกิจ
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุวรรณโน
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ดร.ชุติมา ทัศโร
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ดร.อริสรา บุญรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

อาจารย์สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ


อาจารย์พงษ์สกร รัตนภัทรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

อาจารย์ศิริภา จันทร์เกิ้อ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์


อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ณัฐกา นาเลื่อน
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา