ศึกษาดูงานในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์สู่ความเป็นครูวิชาชีพ ครั้งที่ 3