ข้อมูลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์

ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

+ ทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก ปี 2562
การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ "การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา : กรณีศึกษา บ้านช่องฟืนเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ"
+ ทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก ปี 2562
การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ การจัดการความรู้บริการ "การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"


+ ทุนภายนอก ปี 2557
+ ทุนภายนอก ปี 2557
+ ทุนภายนอก ปี 2556
+ ทุนภายนอก ปี 2555
+ ทุนภายนอก ปี 2554
+ ทุนภายนอก ปี 2553


ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

+ ทุนภายใน ปี 2557
+ ทุนภายใน ปี 2557
+ ทุนภายใน ปี 2556
+ ทุนภายใน ปี 2555
+ ทุนภายใน ปี 2554
+ ทุนภายใน ปี 2553 (ไม่มีผู้ขอทุน)
+ ทุนภายใน ปี 2552


งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2557
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2557
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2556
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2555
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2554
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2553