ข้อมูลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์

+ ทุนภายนอก ปี 2557
+ ทุนภายนอก ปี 2557
+ ทุนภายนอก ปี 2556
+ ทุนภายนอก ปี 2555
+ ทุนภายนอก ปี 2554
+ ทุนภายนอก ปี 2553


ผู้ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

+ ทุนภายใน ปี 2557
+ ทุนภายใน ปี 2557
+ ทุนภายใน ปี 2556
+ ทุนภายใน ปี 2555
+ ทุนภายใน ปี 2554
+ ทุนภายใน ปี 2553 (ไม่มีผู้ขอทุน)
+ ทุนภายใน ปี 2552


งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2557
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2557
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2556
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2555
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2554
+ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี 2553