ผลงานอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความระดับประชาชน หัวข้อ "สิ่งดีๆที่บ้านเรา" ของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงศึกษาธิการอาจารย์ปัญจา ชูช่วย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย ของเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา