ผลงานอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ "การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา : กรณีศึกษา บ้านช่องฟืนเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ"


อาจารย์สายสุดา สุขแสง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ "การจัดการความรู้ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา : กรณีศึกษา บ้านช่องฟืนเพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ"


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2563

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อ การจัดการความรู้บริการ "การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"


ปีการศึกษา 2555

ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความระดับประชาชน หัวข้อ "สิ่งดีๆที่บ้านเรา" ของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงศึกษาธิการ


อาจารย์ปัญจา ชูช่วย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย ของเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา