หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นักพัฒนาหลักสูตร
3. นักการศึกษา
4. นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะระดับสูงในการจัดการด้านหลักสูตรและการสอน สามารถทำการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยใน การแก้ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้ รวมทั้งมุ่งให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ตอบสนอง ต่อความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทุกระดับในยุคโลกาภิวัตน์ ดังปรัชญาที่ว่า รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านหลักสูตรและการสอน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อนำความรู้ไปใช้และพัฒนาครู บุคลากร และชุมชนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์