หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Ed. (General Science)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.ครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งของรัฐและเอกชน
2.นักวิชาการศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3.นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
4.บุคลากรทางการศึกษา
5.นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
6.ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
7.อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
2.มุ่งเน้นบูรณาการ STEM ประกอบด้วยศาสตร์ด้าน Data Science, AI, Coding, การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้พัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และนำไปใช้ได้หลากหลาย นอกจากนี้ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน