หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in General Education Curriculum


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาทั่วไป)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศศ.บ. (ศึกษาทั่วไป)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (General Education Curriculum)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.A. (General Education Curriculum)


ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้านคุณธรรมและคุณค่า


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เพื่อสร้างเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้นเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลแก่บัณฑิต

2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม แก่บัณฑิต

3. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด ภาษาและมนุษย์สัมพันธ์แก่บัณฑิต

4. เพื่อบูรณาการวิธีการเรียนรู้ ค้นหาองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมแก่บัณฑิต