หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma in Teaching Profession Program


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อย่อ(ไทย) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Grad.Dip (Teaching Profession)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครู
2. นักวิชาการ
3. บุคลากรทางการศึกษา


ปรัชญาของหลักสูตร

รู้คิด รู้ธรรม นำสู่ความเป็นครูมืออาชีพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นครูมืออาชีพที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ และมีจิตสานึกในความเป็นครูที่ดี มีคุณภาพ

2. เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากาหนด

3. เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพที่จะนาความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีคุณภาพ