เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 074-598067
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 074-240137
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 075-218793
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 074-521022
โรงเรียนระโนด 074-391185
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 074-411410
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 074-553105
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 074-839655
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 074-291157
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 074-800883
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 074-231264
โรงเรียนกำแพงวิทยา 074-701204
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 0-74373053
โรงเรียนตะโหมด 074-695302
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 074-711086
โรงเรียนนราธิวาส 073-541771
โรงเรียนรัตนพลวิทยา 074-242607
โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 074-334778